Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

patrycjuszowska
2682 6af6 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
patrycjuszowska
patrycjuszowska
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaeazyi eazyi

November 03 2019

patrycjuszowska
4052 e859 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
patrycjuszowska
3150 8018 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapl pl
patrycjuszowska
2281 7132 500
patrycjuszowska
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viawszystkodupa wszystkodupa
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
8237 b1bb 500

September 30 2019

patrycjuszowska
4234 daed 500
Reposted fromzie zie viagket gket
patrycjuszowska
5081 dd0e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakotfica kotfica
patrycjuszowska
5420 e07b
Reposted fromrol rol viamefir mefir
patrycjuszowska
9985 1c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
patrycjuszowska
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialegilimencja legilimencja
patrycjuszowska
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialegilimencja legilimencja
7218 657c
Reposted fromamatore amatore vialegilimencja legilimencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl